Analysis, Reconstruction, and Evaluation of Arguments

Projekt ARENA („Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov“) vznikol na Katedre logiky a metodológie vied na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získal financovanie od Agentúry na podporu výskumu a vývoja vo Všeobecnej výzve 2017 (č. projektu APVV-17-0057).

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci Katedry logiky a metodológie vied.

Práca na projekte sa začala 1. augusta 2018 a potrvá štyri roky, do roku 2022.

ARENA sčasti nadväzuje na predchádzajúci výskum v projekte AMESH („Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“), ktorý od Rady pre humanitné vedy APVV získal najlepšie hodnotenie, „vynikajúca úroveň“.

Abstrakt projektu

Projekt sa zameriava na analýzu, rekonštrukciu a hodnotenie argumentov deduktívneho i nededuktívneho charakteru, ktorých hodnotenie (ako platných, presvedčivých, vyvrátiteľne akceptovateľných, pravdepodobnostne prijateľných a pod.) nie je jednoznačné a) v danom komunikačnom kontexte; alebo b) vzhľadom na odlišné teoretické rámce rekonštrukcie a hodnotenia argumentov.

Projekt vychádza zo špecifickej definície argumentov ako určitých druhov inferenčných relácií medzi premisami a záverom, ktoré je možné použiť na určitý metodologický cieľ. Predmetom rekonštrukcie a hodnotenia budú tie argumenty, ktoré i) patria do určitej expertnej oblasti (oblasti aplikácie práva, etiky, sociológie, ekonómie, politológie a ekológie); a buď ii) ich hodnotenie v danej oblasti nie je jednoznačné; alebo iii) ich rekonštrukcia v odlišných teoretických rámcoch (deduktívnej i induktívnej logiky, teórie argumentácie, resp. formálnej epistemológie) vedie k ich odlišným hodnoteniam.

Projekt nadväzuje na vysoko aktuálnu problematiku konkurenčných (rekonštrukcií) argumentov a ich skúmanie z pohľadu logiky, teórie argumentácie i formálnej epistemológie.

Ďalšie informácie o projekte nájdete aj v prezentácii L. Bielika, Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov.