Analysis, Reconstruction, and Evaluation of Arguments

The full presentation (in Slovak) can be downloaded below.

Abstrakt

Abdukcia patrí popri dedukcii a indukcii k dôležitým myšlienkovým postupom, ktoré využívame v empirických vedných disciplínach, v bežnom živote i vo filozofii. Najskôr rozlišujem abdukciu ako myšlienkový postup a abdukciu ako argument, ktorý je jeho výsledkom. Následne približujem dve tradične diskutované funkcie abdukcie: a) funkciu generovania hypotéz; a b) funkciu zdôvodnenia hypotéz. Upozorňujem tiež na ďalšiu funkciu abdukcie, ktorá sa v literatúre zvykne prehliadať – abdukcia je tiež c) prostriedkom aplikácie teórie na vysvetlenie určitého javu. Napokon sa venujem analýze niektorých príkladov vedeckých a filozofických abduktívnych argumentov a poukazujem na tie logické a metodologické aspekty, v ktorých sa líši použitie abdukcie vo filozofii od jej použitia vo vede či bežnom živote.

Prezentácia na stiahnutie